Slider

Match Pigment

READ MORE
Slider

Match Textile_sl

READ MORE
Slider

DC Check3_sl

READ MORE
Slider

DC800_sl

READ MORE
Slider

DC45G_sl

case-study-45g-ct-audi

READ MORE

Introduction to Color

Because Colors Matter ไม่ใช่แค่สีอะไรก็ได้ สีนับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันในทุกอุตสาหกรรม การเลือกสินค้าทั้งเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ยานพาหนะ ไปจนถึงบ้านที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคจะมีสีเข้ามาเป็นปัจจัย ทางฝ่ายผู้ผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เข้าใจความต้องการตรงจุดนี้เป็นอย่างดีจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตด้วย ทาง Color Expert ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า Datacolor ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องวัดสีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีรวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูป มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้มากว่า 15 ปียินดีให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิคและการนำเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Product Hi-Light

Datacolor SpectraVision

เครื่อง Datacolor SpectraVision ช่วยให้การสื่อสารเรื่องสีระหว่างคู่ค้าสะดวกมากขึ้น อีกทั้งสามารถวัดค่าสีจากชิ้นงานที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่อง spectrophotometer ทั่วไปได้ เช่น ภาพพิมพ์, เส้นด้าย, ผ้าลูกไม้ (Lace)รวมถึงชิ้นงานที่เป็นลวดลายต่างๆ ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี  
Top