Introduction to Color

Because Colors Matter ไม่ใช่แค่สีอะไรก็ได้ สีนับเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันในทุกอุตสาหกรรม การเลือกสินค้าทั้งเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ยานพาหนะ ไปจนถึงบ้านที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภคจะมีสีเข้ามาเป็นปัจจัย ทางฝ่ายผู้ผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เข้าใจความต้องการตรงจุดนี้เป็นอย่างดีจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตด้วย ทาง Color Expert ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า Datacolor ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องวัดสีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีรวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูป มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้มากว่า 15 ปียินดีให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิคและการนำเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด