Smart Match ระบบออกสูตรสีที่ดีที่สุด

New Color Matching Techinique   การคำนวณสูตรสีจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นสูตรการคำนวณที่นำมาใช้, การใช้ค่าผลการวัดระดับการสะท้อนในช่วงความยาวคลื่น, การดูดกลีนและการกระเจิงของแสงเป็นต้น ซึ่งเป็นการนำทฤษฏีมาใช้ในการคำนวณ แต่ในความเป็นจริงตัวสีเอง, กระบวนการย้อมและผ้าที่นำมาใช้นั้นใช้ได้กับทฤษฏีในการคำนวณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้จากการนำสูตรคำนวณนี้ไปใช้จะได้ผลการย้อมที่ใกล้กับ standard ในครั้งแรกเพียง 30-80% เท่านั้น Datacolor ได้พัฒนาวิธีการคำนวณโดยใช้ชื่อว่า Smart Match ซึ่งเป็นการต่อยอดจากวิธีคำนวณสูตรสีแบบเดิม ตัวซอร์ฟแวร์นี้ใช้หลักการในการแก้ไข, จดจำและเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในสิ่งที่ไม่ตรงกับทางทฤษฏีได้ ได้มีการทดสอบแล้วว่าวิธีการแบบใหม่นี้สามารถช่วยให้อัตราประสบผลสำเร็จในการออกสูตรครั้งแรกได้ใกล้เคียงกับ standard มากกว่า 90% ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ color matching ได้เป็นอย่างดี

Tagged