Datacolor Process for Textiles Dyeing

textiles dyeing management Datacolor Process โปรแกรมบริหารจัดการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดความผิดพลาดในการผลิต บริหารสต็อคสีและสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Textiles

ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ – คุณภาพของตัวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ – ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา – มีของเสียมากจนต้องทำสินค้าเพิ่ม – ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถทำราคาสู้กับคู่แข่ง