Textiles

ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ – คุณภาพของตัวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ – ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา – มีของเสียมากจนต้องทำสินค้าเพิ่ม – ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถทำราคาสู้กับคู่แข่ง

DC Match Textiles Color Matching Software

โปรแกรมคำนวณสูตรสีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ Datacolor Match Textile โปรแกรมคำนวณสูตรสีที่สมบูรณ์แบบจาก Datacolor สามารถคำนวณสูตรสีได้ทั้งเส้นใยเดี่ยวและเส้นใยผสม ทั้งย้อมและพิมพ์ ทั้ง Exhaustion, Continuous และ CPB. พร้อมระบบเชื่อโยงกับเครื่องฉีดน้ำสีอัตโนมัติ (Laboratory Dispensing System) และระบบบริหารจัดการการผลิต (Production Management System)